dinsdag 21 mei 2013

Arbeidstijdenwet een probleem bij HNW?

Werknemers krijgen meer mogelijkheden om zelf te kiezen waar en wanneer ze werken, dankzij het op 14 april 2015 door de Eerste Kamer  goedgekeurde flexibel  werken, wat op 1 januari 2016 in werking zal treden. Het Nieuwe Werken (HNW) dus. Daarbij zijn wettelijke regels op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek van  belang voor de werknemer en de werkgever. Zoals de Arbeidstijdenwet (ATW). Maar hoe verhouden de regels van deze wet zich tot het nieuwe werken?


Bij Het Nieuwe Werken (HNW) zijn een aantal wettelijke regels op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek van belang voor de werknemer en de werkgever, met name de Arbeidsomstandigheden wet en het besluit, het Burgerlijk Wetboek en de Arbeidstijdenwet (ATW). In dit artikel gaat het om de vraag of de regels van de ATW al dan niet in het gedrang komen als HNW wordt toegepast.

Dilemma

De ATW schrijft regels voor over de arbeidstijd per dag en per week, de pauze en de rusttijden. De HNW-werknemer zal, om de combinatie werk, privé en zorgtaken te vergemakkelijken, geen strikt pakket aan afspraken op dat gebied kunnen gebruiken. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van de normen in de ATW, maar het is bij de HNW-werknemer lastiger om de werk- en rusttijden te controleren en eigenlijk moet de werkgever dat ook niet willen. Vertrouwen tussen werkgever en werknemer is van belang. De regels in de ATW zijn echter wel zo ruim dat het mogelijk is om passende afspraken te maken.

Welke afspraken maken bij het nieuwe werken?

Werkgever en werknemer maken over werktijden het beste flexibele afspraken over:
 • de dagen waarop de werknemer in het bedrijf, thuis of elders werkt;
 • het werktijdenvenster waarbinnen de werknemer werkt;
 • de te nemen pauzes in verband met het beeldschermwerk (stel app ter beschikking);
 • de werktijd per week;
 • de gemiddelde werktijd.

Maak bij deze afspraken onderscheid in dat wat noodzakelijk is voor het bedrijf (bereikbaarheid) en dat waar de werknemer in vrijheid gebruik van kan maken. Stem vooraf de kaders af met de  OR of PVT als die er. Er is instemmingsrecht op dit onderwerp. Let vooral ook op de CAO, als die er is.

Rusttijd- en arbeidstijdregels

De ATW kan niet overtreden worden als in de afspraken ruime kaders (binnen de wet dus) worden afgesproken over:
 • wekelijkse rust: spreek af dat bijvoorbeeld niet gewerkt wordt tussen zaterdag 18.00 uur en maandag 08.00 uur;
 • dagelijkse rust: spreek af dat bijvoorbeeld dagelijks niet gewerkt wordt in de periode van 21.00 uur tot 08.00 uur;
 • werktijd per week: spreek af dat bijvoorbeeld niet meer gewerkt wordt dan 11 uur per dag en totaal niet meer dan 50 uur per week;
 • gemiddelde werktijd: spreek af dat bijvoorbeeld niet meer gewerkt wordt dan 180 uur in 4 weken en 640 uur in een periode van 16 weken.

Deugdelijke registratie

De regels over deugdelijke registratie in de ATW kunnen niet overtreden worden als in de afspraken wordt aangegeven dat:
 • registratie van gewerkte tijden niet nodig is binnen de afgesproken kaders;
 • bij afwijking worden de feitelijk gewerkte tijden wel genoteerd op zo'n manier dat controle mogelijk blijft.


Bron: art. 4:2 en 4:3 Atw

Dit artikel werd ook geplaatst in Déhora TIJDschrift, 31 maart 2015 en bewerkt voor OR informatie 9, september 2015
Update 18 augustus 2018

Geen opmerkingen: